existential-institute.dk   er et forum for udvikling og udveksling af "religiøse alternativer" for individualister, der ikke ønsker at deltage i dogmatiske religionsbårne kampe om rigdom, magt, ære og måske en plads i Himlen.

Denne hensigtserklæring må således ikke danne grundlag for ny dogmatik, men for dynamisk udvikling.

Alle religioner må selvfølgeligt respekteres f.s.v., at de ikke medvirker til udhuling af  FN`s menneskerettighedserklæringer
eller medvirker til simple imperialistiske formål:

Indtil videre kan existential-institute. dk kontaktes ved henvendelse til Lars Jensen, tlf. 2881 6432 eller mail til

larsjensen@existential-institute.dk.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                               a  d   v   a   r  s  e  l         m  o  d

 

                                                           " P S Y K I A T R I S M E N"

                                     (troen på medicinsk løsning af eksistentielle problemer) 

                                                       - en trussel mod det demokratiske samfund 

 

I Berlin år 2001 arrangeredes et Russell Tribunal med titlen Freedom of Thought og med det formål at gøre opmærksom

på krænkelser af psykiatriramtes menneskerettigheder ved at lade psykiatriramte afgive vidneudsagn.

Flere høringer var planlagt, men blev aflyst p. gr. a. terrorangrebet på Twin Towers, der gjorde Verden for usikker

samt dominerede verdenspressens dagsorden.

 

"Psykiatrismen" udviklede sig derefter upåagtet videre således, at 10 %  af  danskerne aktuelt behandles med nerve-

medicin og således, at  50 % af danskerne må forvente at blive psykiatrisk en eller flere gange i løbet af livet.

Tusindvis  må endog opleve tvangsbehandling med vold og magt.

 

Jeg  kalder dette en epidemi og påstår, at både psykiatrien og det politiske system har mistet overblikket over og

kontrollen med denne epidemi, som jeg endvidere påstår er af mere kulturel end lægevidenskabelig natur.

 

Mine påstande må forblive dårligt underbyggede indtil uvildige autoriteter får mulighed for at undersøge, hvad der foregår.

 

Kun for mit eget vedkommende kan jeg være mere konkret, sådan som det fremgår af   nedenstående "DUSØR",

der beskriver et eksempel på misbrug af psykiatri, idet jeg blev tvangsbehandlet p. gr. a. andres muligvis eksistentielle

problemer.

 

"Psykiatrismen"  eller psykiatrien kan forøvrigt sammenlignes med  P E T  f.s.v. der er tale om en stat i staten, og når

de to "stater" samarbejder er de svære at styre demokratisk, idet hemmelighedskræmmeriet er en meget vigtig del

af samarbejdsgrundlaget.

 

Jeg vil opfordre alle til at vise større interesse for de psykiatriramtes interesseorganisationer   -    inden vi alle

bliver erklæret sindssyge.

 

Galebevægelsen i Sønderjylland   v. Lars Jensen, Kirkevænget 3, Genner, 6230 Rødekro. Tlf. 2881 6432.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                  P sy k i a t r i s k   j u s t i t s m o r d

                                                DUSØR   50.000 DKK.

for opklaring af sag om fejlagtig tvangsindlæggelse og psykiatrisk tvangsbehandling.

Anledningen til denne dusør er Patientklagenævnets accept af en psykiaters afvisning af at evaluere sagsforløbet

med henblik på  at erkende psykiaterfejl  eller bibringe mig sygdomserkendelse samt Patientklagenævnets accept af

at psykiateren beskriver mig  som " udvisende tydelige tegn på paranoide forestillinger" uden at kunne beskrive disse tegn

 på anden måde end ved at antyde, at jeg er fuld af løgn, når jeg beretter om overvågning og påvirkning af min person

samt ulovlig indtrængen i min bolig.

 

Problematiken er essentiel i hele sagsforløbet, der begyndte i 1981 , og hvorom kan berettes at

 

        jeg blev hindret i skilsmisse, da hustruens underskrift skulle legitimere tvangsindlæggelsen

 

        offentligheden fik at vide , at jeg pludselig var blevet sindssyg og blev kørt bort i en sygetransport. Hospitalet

        fik at vide, at jeg var periodevis afvigende, hvilket forklarer, at jeg blev tvangsindlagt til trods for, at jeg virkede

        og var rask og hele tiden har været rask bortset fra tiden efter tvangsbehandlingen, da jeg var stærkt ødelagt

        Trilafon ( en stærk nervegift ).

 

         de første retssager foretoges uden aktindsigt fior mig

 

          jeg efter 9 års ansøgen om aktindsigt i psykiatererklæringen finder denne falske oplysning, " -begynder

           han at ændre på de elektriske installationer for at "afprøve hustruen"".  Der findes mange flere fejloplysninger

 

           mange akter er bortkommet i hospitalsregie.

     

           ( se endvidere Vestre og Østre Landsrets cirk. 133, 1.sept. 1958, der (påstår jeg) giver for stor magt til

           psykiatrien)

 

Flere oplysninger hos udlover af denne dusør

Lars Jensen, Kirkevænget 3, Genner, 6230 Rødekro. Tlf. 2881 6432.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

E-mails d. 21. sept. 2008 til tænketankene  CEPOS   og   CEVEA     om   psykiatri eller trivsel ?

Tilsyneladende har disse to nye tænketanke det fælles mål at opnå mest mulig trivsel for flest mulig danskere.

Indtil nu er der ikke brugt megen energi på cost-benefit -analyser af den psykiatriske indsats, - måske fordi sygdom

er  hvermands herre - ?

 

Inden I går i gang med at analysere psykiatrien, vil jeg stærkt opfordre jer til lige fra begyndelsen at medtænke  alle

mulige alternativer til psykiatrien i dens nuværende form, der er karakteriseret ved, at psykiaterne har tilranet sig

dispositionsret over alle økonomiske muligheder samt overhøjhed over Retsvæsenet.

"Tilranet " er anvendt grundet psykiatriens pseudovidenskabelighed, der ikke tage den objektive sandhed særligt

alvorligt.

 

Alternativer til psykiatri kunne være forældrekurser til undgåelse af deprivationssyndromer hos spædbørn samt til

 almindelig mental oprustning af vordende forældre.

Alternativt kunne også være at tillade større forskelle i livsstil ( der er åbenbart enighed om, at kreativitet er en god

"driver" ).

 

Fortsæt selv tankerækken. Potentialet er enormt med allerede hundredetusinder førtidpensionerede medicinskadede,

hvoraf mange, mindst 14000 årligt, ville kunne rehabiliteres  med små midler og en anelse tolerance.

 

Lad ikke psykiatrien blive hvermands herre  !

 

Galest og med venlig hilsen fra

Lars Jensen, Kirkevænget 3, Genner, 6230 Rødekro. Tlf. 2881 6432.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------